{ ... powrót do listy }        


Wartość nieruchomości.

Wartość rynkowa nieruchomości określana jest dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu, a stanowi ją najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych będących w obrocie rynkowym, przy spełnieniu określonych poniżej założeń dotyczących wzajemnych relacji między stronami umowy mającej za przedmiot obrót nieruchomością :

ˆ strony umowy są wzajemnie niezależne,
ˆ strony umowy nie działają w sytuacji przymusowej,
ˆ mają stanowczy zamiar stron zawarcia umowy ,
ˆ upływ okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku,
ˆ upływ niezbędnego czasu do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość rynkowa określana jest m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, ustanawiania użytkowania wieczystego bądź też dla ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nabywane w drodze wywłaszczenia, dla celów podatkowych itp.

Wartość odtworzeniowa określana jest dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, bądź gdy przepisy szczególne wskazują na konieczność określenia takiej wartości. Wartość odtworzeniowa nieruchomości określana jest na podstawie kosztu odtworzenia i obejmuje wartość gruntu oraz koszt odtworzenia obiektów budowlanych i innych składników nieruchomości pomniejszony o stopień zużycia (koszt odtworzenia netto). Stopień zużycia jest miarą i wyrazem utraty wartości budynków i innych obiektów budowlanych, wynikającej z ich stanu fizycznego, funkcjonalnego oraz czynników środowiskowych.

Wartość indywidualna odzwierciedla cenę, jaką inwestor skłonny jest zapłacić za konkretna nieruchomość, przy uwzględnieniu przewidywanej zdolności do zaspokojenia jego oczekiwań. Przy dokonywaniu wyceny nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora uwzględnia się jego wymagania lub zamierzenia w zakresie rozwoju tej nieruchomości, w tym sposobu zarządzania, stawek czynszu, poziomu pustostanów, warunków finansowych oraz stopy zwrotu zainwestowanego kapitału. Wartość ta może służyć wyłącznie do oceny możliwego sposobu wykorzystania lub inwestowania w nieruchomość.

Wartość bankowo-hipoteczna to wartość nieruchomości wyznaczona przez rzeczoznawcę na drodze oszacowania możliwości sprzedaży nieruchomości w przyszłości z uwzględnieniem dających się utrzymać w perspektywie dlugoterminowej parametrów nieruchomości, normalnych warunków rynku lokalnego, aktualnego sposobu użytkowania i alternatywnych możliwych sposobów wykorzystania.

Jednym z istotnych czynników mających wpływ na wartość nieruchomości jest jej stan rozumiany w ujęciu normatywnym, jako stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której wyceniana nieruchomość jest położona.

Podstawa prawna :

ˆ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

ˆ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

ˆ Rekomendacja F przyjeta przez Komisję Nadzoru Bankowego w dniu 5.02.2003.


{ ... powrót do listy }        

{ poleć nas znajomym }   { dodaj do ulubionych }   { drukuj stronę }   { szybki kontakt }
mgr inż. Krzysztof Spodzieja - Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 4486
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

© copyrights by Werdykt Biuro Wycen Majątkowych, all rights reserved
powered & design by : abgstudio.com