{ ... powrót do listy }        


Nieruchomość.

Artykuł 46 § 1 kodeksu cywilnego definiuje nieruchomości jako części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Na podstawie tej definicji można określić trzy rodzaje nieruchomości tj.

ˆ gruntowe - to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności; do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane oraz drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania;

ˆ budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

ˆ lokalowe - części budynków stanowiące odrębny przedmiot własności samodzielnego lokalu mieszkalnego i pomieszczeń do niego przynależnych; właściciel lokalu jest jednocześnie współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz tych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają ponadto definicję nieruchomości rolnej (gruntów rolnych) - są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Dla ustalenia, czy dany grunt ma przeznaczenie rolne, decydują zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu zapisy w ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z pojęciem nieruchomości gruntowej w znaczeniu wieczystoksiegowym, czynnikiem wyodrębniającym nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1k.c. jest księga wieczysta. Art. 24 ustawy o księgach wieczystych i hipotece mówi, że dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą, z tego powodu liczba ksiąg wieczystych decyduje o liczbie nieruchomości.

Umowa przenosząca wartość nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym wypadku jest nieważna.

Podstawa prawna :

ˆ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

ˆ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

ˆ Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).


{ ... powrót do listy }        

{ poleć nas znajomym }   { dodaj do ulubionych }   { drukuj stronę }   { szybki kontakt }
mgr inż. Krzysztof Spodzieja - Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 4486
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

© copyrights by Werdykt Biuro Wycen Majątkowych, all rights reserved