Wycena nieruchomości - operat szacunkowy.

Zasadniczym przedmiotem działalności firmy jest wycena nieruchomości.

Formalnym efektem wyceny jest operat szacunkowy, urzędowy dokument ściśle zdefiniowany przez przepisy prawa. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.


Operat odzwierciedla przebieg procesu wyceny; zawiera opis wycenianej nieruchomości, charakteryzuje jej stan prawny i techniczno - użytkowy, wskazuje podstawy prawne i uwarunkowania dokonanych czynności i zastosowanych rozwiązań merytorycznych, przedstawia tok obliczeń, w końcu podaje wartość nieruchomości.

W ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości sporządzamy operaty szacunkowe :

1) dotyczące wyceny nieruchomości :
      ˇ zabudowanych, niezabudowanych i lokalowych
      ˇ o różnym przeznaczeniu: mieszkalnych, komercyjnych (biurowe, magazynowe, produkcyjne), rolnych i leśnych;

2) dotyczące wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych :
      ˇ prawa użytkowania wieczystego
      ˇ własnościowych spółdzielczych praw do lokalu,
      ˇ prawa użytkowania, służebności, renty, prawa dożywocia;

3) dla różnych celów :
      ˇ sprzedaży lub zakupu nieruchomości prywatnych,
      ˇ celów wynikających z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
      ˇ zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy :
            a. dla potrzeb banków uniwersalnych
            b. dla potrzeb banków hipotecznych
      ˇ sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
      ˇ sprzedaży nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych,
      ˇ sprzedaży nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego,
      ˇ oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
      ˇ aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
      ˇ oddania nieruchomości w trwały zarząd,
      ˇ aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarzadu,
      ˇ wygaśnięcia użytkowania wieczystego,
      ˇ wygaśnięcia trwałego zarządu - zwrot nakładów,
      ˇ sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
      ˇ ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
      ˇ zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
      ˇ naliczenia opłat adiacenckich z tytułu :
            a. budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
            b. scalenia i podziału nieruchomości,
            c. podziału nieruchomości,
      ˇ ustalenia odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
      ˇ naliczania opłat i odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
      ˇ sprzedaży lokalu na rzecz dotychczasowego najmcy,
      ˇ ubezpieczenia nieruchomości,
      ˇ ustalenia podatku od spadku lub darowizn,
      ˇ ustalenia podatku od czynnosci cywilnoprawnej,
      ˇ określania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
      ˇ i innych.

4) dla różnych instytucji, m.in. dla banków, sądów, urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy, społdzielni mieszkaniowych, dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.


Usługi nie wymagające tworzenia operatu szacunkowego.

W ramach prowadzonej działalnosci wykonujemy - nie będące operatami szacunkowymi - opracowania, ekspertyzy i analizy dotyczace rynku nieruchomości, szczególności sporządzamy :

      ˇ wyceny wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora;
      ˇ ekspertyzy określające bankowo - hipoteczną wartość nieruchomości;
      ˇ projekty wyodrębnienia własności lokali;
      ˇ analizy rynku nieruchomości;
      ˇ analizy stanu prawnego nieruchomości;
      ˇ inwentaryzacje budynków i lokali;
      ˇ opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości.
{ poleć nas znajomym }   { dodaj do ulubionych }   { drukuj stronę }   { szybki kontakt }
mgr inż. Krzysztof Spodzieja - Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 4486
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

© copyrights by Werdykt Biuro Wycen Majątkowych, all rights reserved