{ ... powrót do listy }        


Operat szacunkowy - wynik wyceny nieruchomości.

Operat szacunkowy odzwierciedla przebieg procesu wyceny; zawiera opis wycenianej nieruchomości, charakteryzuje jej stan prawny i techniczno - użytkowy, wskazuje podstawy prawne i uwarunkowania dokonanych czynności i zastosowanych rozwiązań merytorycznych, przedstawia tok obliczeń, w końcu podaje wartość nieruchomości.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym :

ˆ określenie nieruchomości i zakresu wyceny,
ˆ określenie celu wyceny,
ˆ podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
ˆ ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
ˆ opis stanu nieruchomości,
ˆ wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego,
ˆ analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
ˆ wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
ˆ wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Jednym z istotnych czynników mających wpływ na wartość nieruchomości jest jej stan rozumiany w ujęciu normatywnym, jako stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której wyceniana nieruchomość jest położona.

Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny ze zlecającym ocenę operatu.

Podstawą oceny prawidłowości i poprawności operatu szacunkowego nie może być inny operat szacunkowy, sporządzony przez innego rzeczoznawcę majątkowego zawierający opinię o wartości tej samej nieruchomości, co oznacza niedopuszczalność dublowania wyceny nieruchomości tylko po to, aby w ten sposób zakwestionować poprawność sporządzonej już wyceny nieruchomości. Nie można formułować ocen o sporządzonym operacie szacunkowym na podstawie innego operatu szacunkowego, lecz w ramach oceny poprawności samego operatu, przez pryzmat zachowania prawnych i prawnie określonych warunków dokonywania wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego rzeczoznawca majątkowy go sporządził, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Podstawa prawna :

ˆ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

ˆ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109)


{ ... powrót do listy }        

{ poleć nas znajomym }   { dodaj do ulubionych }   { drukuj stronę }   { szybki kontakt }
mgr inż. Krzysztof Spodzieja - Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 4486
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

© copyrights by Werdykt Biuro Wycen Majątkowych, all rights reserved